Často
se nás ptáte

Odpovědi na časté dotazy

Zajímá vás něco jiného, nebo máte jiný dotaz? Napište nám, rádi vám odpovíme.

Proč máte někdy hodně vypečené tyčinky a jindy jsou světlé?

Je to opravdu v dnešní době trochu zvláštní jev a všichni průmysloví výrobci si lámou hlavu, jak to v úvozovkách děláme. Důvod je velmi prostý. Naši spotřebitelé jsou rozděleni do dvou léty a chutí vyprofilovaných skupin. Ti, co mají rádi světlé tyčinky a pak ti, co naprosto milují a vyžadují ty hodně vypečené. Proto také máme z části průhledné obaly, aby si naši zákazníci mohli v regále najít právě ty svoje Havlíkovky.

V minulosti jste nepoužívali ÉČKA, teď je více jak rok používáte. Proč?

Legislativa je stále přísnější a dnes už výrobci musí uvádět téměř všechny látky obsažené v potravině, i když je jejich hodnota naprosto zanedbatelná. Naše ÉČKA jsme tedy měli vždycky. Jsou obsažena v taveném sýru, který do těsta přidáváme a rozhodně nepatří k těm škodlivým. Samotný tavený sýr v objemu našich tyčinek má podíl zhruba 7%,  Tyto informace by měly spotřebiteli stačit k tomu, aby se v rámci svého zdraví u našeho výrobku nad ÉČKY ani nepozastavil.

Získej originál ručně vyráběný stojan na Havlíkovy tyčinky

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ODMĚNY (ORIGINÁL STOJANU HAVLÍK)

1.      SBÍREJ ČÁROVÉ KÓDY Z OBALŮ ORIGINÁL TVARŮŽKOVÝCH TYČINEK HAVLÍK (ČÁROVÝ KÓD MUSÍ BÝT CELÝ)

2.      JAKMILE ZÍSKÁŠ 20 ČÁROVÝCH KÓDŮ, VLOŽ JE DO OBÁLKY A ZAŠLI NA ADRESU:

HAVLÍK OPAL spol. s r. o.

Opavská 1437/47

792 01  Bruntál

         NEZAPOMEŇ UVÉST SVÉ JMÉNO, ADRESU A TELEFON

         NA OBÁLKU NAPIŠ HESLO: ,, SBÍREJ KÓDY“

3.      DO 30-TI DNŮ OD OBDRŽENÍ KÓDŮ, TI POŠLEME ODMĚNU ORIGINÁL RUČNĚ VYRÁBĚNÝ STOJAN

Podrobná pravidla hry 3za1

Podrobná pravidla hry

Organizátor: HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11454, dne 13. ledna 1994.

Opavská 1437/47, BRUNTÁL 792 01

IČ: 60322284 DIČ: CZ60322284

Termín a místo konání hry:

Česká republika a Slovenská republika od 1.4.2020

Název hry: 3 Havlíky za 1 minutu

O co jde: Pokud sníš za minutu 3 tyčinky Havlík, dostaneš od nás celý karton tyčinek!

Co musíš udělat, aby jsi mohl hrát:

Natoč na mobil sebe nebo svého kamaráda, jak dokázal sníst 3 tyčinky Havlík za minutu a umísti své video na internet (YouTube, Dailymotion, Vimeo apod.).

Pošli odkaz na umístěné video na adresu referent@havlik-opal.cz

Své video můžeš poslat i přes Facebook Tyčinky Havlík do soukromé zprávy.  

Nezapomeň do mailu doplnit své údaje pro případný kontakt:

 

 jméno a příjmení  poštovní adresu (zde zašleme tyčinky)  e-mail  telefon pro kontakt zásilkovou službou

V případě, že mail nebude obsahovat výše uvedené informace, nebude do hry zařazen.

Je důležité hrát fér a splnit následující podmínky:  Nesmí se zapíjet!  Před zahájením musíš mít prázdnou pusu.  Tyčinky nesmíš mít v puse při startu konzumace. Můžeš je ale mít v ruce.  Na konci nezapomeň otevřít pusu, aby bylo jasné, že jsi sousto opravdu spolkl!  Vše musíš stihnout za 1 minutu.  Hry se mohou zúčastnit fyzické osoby, nesmí se zúčastnit zvířata  Hráč může zaslat pouze jedno výherní video.

Vyhodnocení:

Odborná porota zaslaná videa zkontroluje a v případě, že splňují všechny potřebné náležitosti, vyhrává každý, kdo zaslal video, na kterém někdo dokázal za minutu sníst 3 tyčinky Havlík celý karton tyčinek. 

 

Organizátor si ale vyhrazuje právo na osobní kontrolu výsledků v případě pochybností o regulérnosti dosažení požadovaného výsledku (to znamená, že hráč je na případné vyzvání povinen úkon předvést). 

 

Po ukončení hry bude výherce kontaktován organizátorem prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonu. 

 

Organizátor nenese žádnou odpovědnost, pokud kontaktní údaje nejsou uvedeny  správně a výherce z toho důvodu svou výhru neobdrží. 

 

Cena pro výherce:

 

Karton (30 ks) trvanlivých tyčinek se sýrem a solí Havlík a to včetně úhrady poštovného na území České republiky a Slovenské republiky.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů:

 

a) Účastník hry uděluje účastí ve hře pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů elektronickou formou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých v rámci hry v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, tento souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů je udělen pro účely realizace hry a předání výhry. V případě, že se účastník této hry stane výhercem, uděluje souhlas pořadateli s uveřejněním svého jména, příjmení a neúplné adresy bydliště (obce), v propagačních materiálech a na webových stránkách pořadatele v rámci vyhlášení výsledků této hry. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné.  b) Účastník hry má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, je oprávněn písemně požádat pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této hry bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování nebo likvidaci.  c) Účastník hry může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.  d) Stane-li se  účastník hry výhercem, dává organizátorovi v souladu s § 12 občanského zákoníku v platném znění souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním hry a  předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 

Autorské právo, licence

a) Umístěním výherního videa do hry hráč prohlašuje, že je oprávněným nositelem autorských práv podle autorského zákona. Hráč prohlašuje, že ve výherním videu nebyla použita jiná díla, či jiné předměty ochrany dalších osob. Dále se zavazuje, že použitím výherního videa organizátorům způsobem vyplývajícím z pravidel této hry nebudou porušené práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne organizátorům ani jiné osobě škoda či nemajetková újma, ani na něm nebudou

uplatňované nároky na licenční odměnu třetích osob a v případě, že se tak stane, zavazuje se také nároky na odměnu, škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit.

b) Hráč prohlašuje, že získal souhlas všech osob na bezplatné použití jejich děl, výkonů a osobních atributů v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech a oprávněním poskytnout toto oprávnění třetí osobě odesláním videa. c) Odesláním soutěžního videa do hry poskytuje hráč organizátorům nevýhradní licenci na použití výherního videa a všech předmětů ochrany autorského práva obsažených ve výherním videu. Zejména jejich sdělování veřejnosti všemi dostupnými audio-vizuálními prostředky v spojitosti s komerčními informacemi, jejich rozmnožováním a rozšiřováním v jakékoliv podobě bez časového, množstevního, či územního omezení dle pravidel, uvedených v autorském zákoně v platném znění. d) Hráč dále poskytuje povolení na následné zpracování, úpravu, či jinou změnu těchto předmětů ochrany, jejich spojení s jinými díly, výkony nebo neautorskými prvky. e) Hráč poskytuje licenci a všechny povolení bez nároku na honorář. Ve vztahu k cizím předmětům ochrany, uděluje hráč organizátorovi podlicenci v shodném rozsahu. f) Odesláním výherního videa do hry uděluje hráč organizátorovi souhlas s bezplatným zveřejněním výherního videa na webových stránkách organizátorů www.tycinkyhavlik.cz . g) Organizátor není povinný poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněný poskytnout třetí osobě práva z licence úplně nebo z části. h) Odesláním výherního videa do hry bere hráč na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně zodpovědný za svoje výherní video a důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění.

Závěrečná ustanovení: 

a) Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.  b) Pořadatel hry si vyhrazuje právo vyloučit účastníka hry, který uvede nepravdivé údaje o své osobě či bude hrát opakovaně pod falešnou identitou.  c) Účastníci hry jsou povinni dodržovat pravidla hry i pokyny jejího pořadatele. e) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky hry. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel hry je k dispozici na webové adrese: www.tycinkyhavlik.cz . V případě jakýchkoli nejasností se mohou účastníci hry obrátit s dotazem na e-mail:  referent@havlik-opal.cz

 Tato podrobná pravidla hry jsou platná od 1.4.2020

Jak můžu soutěžit o karton tyčinek?

Hlavní informace pro vás je taková, že od roku 2014 již máme více  než 600 vítězů hry, takže sníst 3 tyčinky do minuty není opravdu nemožné. Pravidla a postupy najdete zde. Pokud se vám povede vyhrát, pak vás velice rádi odměníme kartonem tyčinek, abyste s námi zůstali v zajetí chuti.

Objeví se Havlíkovky s novou příchutí?

Jsme sice pozitivně konzervativní, ale přesto se každý rok snažíme na trh přivézt nějakou novinku. Pravdou je i to, že některé pokusy z let předchozích se vrací časem do depozitu, protože je v danou chvíli trh neakceptoval natolik, abychom je mohli zařadit do běžného procesu výroby a distribuce. Tyto druhy tyčinek jako je například KORNSPITZ nebo MAKOVÉ, pak máme pouze na objednávku pro velkoodběratele. Letos jsme na trh přivedli Tvarůžkové tyčinky. Jedinečným spojením naší originál receptury s Olomouckými tvarůžky vznikla delikatesa, která se skvěle hodí například k pivu a vínu. 10% podíl Olomouckých tvarůžků dodává našim tyčinkám specifickou nezaměnitelnou chuť a přirozené aroma. Jako u celého našeho sortimentu si nepomáháme žádnou tajemnou chemií barev a chuti, která jak je obecně známo má pro naše zdraví neblahé účinky.

Jak je to s použitím palmového oleje? 

Vážení zákazníci,

dovolte nám uvést několik vysvětlujících informací k používání palmového oleje, při výrobě našich, Vámi tak oblíbených tyčinek se sýrem. 

V produktech firmy HAVLÍK je používán velice kvalitní olej, který splňuje několik důležitých podmínek ve výrobě potravin.

Při výběru tuku se řídíme hlavně jeho kvalitou a nikoli cenou, neboť některé slunečnicové a řepkové oleje jsou mnohem levnější než kvalitní certifikovaný palmový olej.

Palmový olej se používá pro jeho příznivé technologické vlastnosti. Zatím co klasické rostlinné tuky a oleje se velice brzo spalují a vytváří řadu karcinogenů, tak palmový olej je výrazně odolnější. Je to tuk, který je díky svému složení mastných kyselin tuhý a nemusí se tudíž ztužovat hydrogenací. Tuk přispívá k požadovaným vlastnostem tyčinek – křupavost, jemnost bez vedlejších pachutí.

Výhody palmového oleje:

  • Neobsahuje transmastné kyseliny, které vznikají při hydrogenaci
  • Vyšší odolnost přepalování než u klasických rostlinných tuků a olejů
  • Neobsahuje cholesterol
  • Je bohatý na vitamíny především vit. E

Díky vlastnostem  a především výhodám palmového tuku se pozitivně k jeho používání staví i přední odborník na zdravou výživu v ČR paní Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Co se týká otázky kácení pralesů, ty se zajisté nekácejí jen pro potravinářský průmysl, ale obrovskou část produkce palmového tuku se spotřebuje v chemickém průmyslu (výroba mýdel, rtěnek, apod.) a v rafinériích při zpracování bio-paliv!

V potravinářství se použije pouze 5 % z celkové produkce palmového tuku.My výrobci potravin jsme tedy jen nepatrnou součástí celkové spotřeby palmového oleje. Paradoxně však jsme úplně na vrcholu mediální kampaně, která byť by byla částečně úspěšná, tak svém důsledku nepovede k patrným změnám ve stavu kácení pralesů.

Garance původu, jako cesta pro každého dobrého výrobce

Náš dodavatel vlastní Certifikát RSPO, který označuje palmový olej pocházející z udržitelných zdrojů a splňuje přísná kritéria na ochranu životního prostředí.

Přesto se nezávisle na situaci palmovým olejem a jeho nahrazením v procesu výroby intenzivně zabýváme. Primárním důvodem je ucelení původu všech vstupních surovin. Našim cílem je, abychom pro výrobu produktů Havlík používali tuzemské suroviny v maximální možné míře a tím podpořili zemědělství naší země.

V současné době nabízíme Sedlácké tyčinky, které palmový tuk neobsahují.

Jak řešit spor mezi spotřebitelem a prodávajícím? 

 

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Podrobná pravidla FB soutěže: ZAHRAJTE SI S NÁMI O KARTON TYČINEK!!!

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE: ,, ZAHRAJTE SI S NÁMI O KARTON TYČINEK!!!“

POŘADATEL SOUTĚŽE:

 

HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11454, dne 13. ledna 1994. Opavská 1437/47, BRUNTÁL 792 01 IČ: 60322284 DIČ: CZ60322284

 

TERMÍN SOUTĚŽE: 27.6.2024 do 16.7.2024 (ukončení soutěže ve 12:00 hod.)

MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: Česká republika a Slovenská republika

MILÍ HAVLÍKOVCI,

ZAHRAJTE SI S NÁMI O KARTON TYČINEK!!!

DO KOMENTÁŘE NÁM NAPIŠTE KOLIK JE NA OBRÁZKU KUSŮ (BALENÍ) CIBULOVÝCH TYČINEK

V PŘÍPADĚ SHODY, BUDEME ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ LOSOVAT.
KAŽDÝ SOUTĚŽÍCÍ MŮŽE UVÉST POUZE JEDEN TIP. 
 

1. CENA: KARTON TYČINEK – ORIGINÁL (30 KS 90G)

2. CENA: KARTON TYČINEK – GRAHAM (30 KS 90G)

3. CENA: KARTON TYČINEK – KMÍN (30 KS 90G)

4. CENA: KARTON TYČINEK – ČESNEK (30 KS 90G)

5. CENA: KARTON TYČINEK – PIKANT (30 KS 90G)

6. CENA: KARTON TYČINEK – TVARŮŽKOVÉ (30 KS 90G)

7. CENA: KARTON TYČINEK – CIBULOVÉ (30 KS 90G)

 

UKONČENÍ SOUTĚŽE: 16.7.2024 VE 12:00 HOD.

 

ZA SDÍLENÍ SOUTĚŽE DĚKUJEME!!!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE NALEZNETE ZDE:

http://www.tycinkyhavlik.cz/caste-dotazy

SOUTĚŽ NENÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM PROVOZOVÁNA, SPONZOROVÁNA NEBO SPOJENA S FACEBOOKEM A FACEBOOK ZA NÍ NERUČÍ.

 

ODBORNÁ POROTA:

1. Obchodní ředitel

2. Obchodní referent

 

Každý soutěžící, který zveřejní vulgární nebo jinak nevhodný příspěvek, bude ze soutěže vyřazen.

 

VÝHRY A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:

Cena pro

1.-6. VÝHERCE: CENA KARTON TYČINEK (30 KS 90G)

7.-10. VÝHERCE: KERAMICKÝ HRNEK HAVLÍK

11.-13. VÝHERCE:  KŠILTOVKA S LOGEM HAVLÍK

 

a to včetně úhrady poštovného na území České republiky a Slovenské republiky.

 

Výhry budou doručeny na adresu výherců do 20 dnů od jejich vyhlášení.

Po ukončení soutěže bude výherce označen na naší Facebookové zdi.

Osobní údaje zahrnující celé jméno, adresu včetně názvu ulice, PSČ a města je soutěžící povinen dodat pořadateli soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá, nebo ji dodá nekompletní, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalších místech.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost, pokud kontaktní údaje nejsou uvedeny správně a výherce z toho důvodu svou výhru neobdrží.

AUTORSKÁ PRÁVA

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook, nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu/Facebooku a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11454, dne 13. ledna 1994. Opavská 1437/47, BRUNTÁL 792 01 IČ: 60322284 DIČ: CZ60322284 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, věk a adresa, e-mail, mobilní telefon.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále též jako „účastník soutěže“), na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy nebo aplikace, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Opavská 1437/47, BRUNTÁL 792 01. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn na web. stránkách: www. tycinkyhavlik.cz

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Facebook účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet Facebook).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci, především funkčnost sítě Facebook. Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi, zpracovateli a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

V případě jakýchkoli nejasností se mohou účastníci soutěže obrátit s dotazem na e-mail: referent@havlik-opal.cz

Tato podrobná pravidla soutěže jsou platná od 27.6.2024

V Bruntále dne 27.6.2024

 

Chutnáme vám?

buďte s námi